ABHISHEK GHOSH

What's New?

SPEEDY Railway Book (English)

Article: List of Classical, Folk & Tribal Dance in India


LIST OF CLASSICAL, FOLK & TRIBAL DANCES IN INDIA

CLASSICAL DANCE IN INDIA

Sl. No.
Classical Dances
State
     1.      
Bharat Natyam
Tamil Nadu
     2.      
Karma
Madhya Pradesh
     3.      
Sattriya
Assam

     4.      
Mohiniattam
Kerala
     5.      
Odissi
Odisha
     6.      
Kutchipudi
Andhra Pradesh
     7.      
Kathak
North India
     8.      
Kathakali
Kerala
     9.      
Gaudiya Nritya
West Bengal
    10.                        
Manipuri
Manipur
    11.                        
Chhau
West Bengal, Odisha, Jharkhand
    12.                        
Laho
Meghalaya

FOLK & TRIBAL DANCE IN INDIA

Sl. No.
FOLK & TRIBAL Dances
State
     1.      
Chhau (Purulia). Ganthali, Kirtan, Jatra, Lama, Kathi etc.
West Benagal
     2.      
Ramkhelia, Jata Jatin, Bidesia, Karma, Jatra, Natna, Bakho etc.
Bihar
     3.      
Doddata- Bayalata, Radhna, Yakshagana, Santa etc.
Karnataka
     4.      
Bhavai, Garba, Padhar Dance, Hudo, Tippani Dance, Raas etc.
Gujarat
     5.      
Chakyar koothu, Margam Kali, Chavittu Nadakam etc.
Kerala
     6.      
Gonph Dance, Fugadi, Dhalo, Talgadi, Dekhni etc.
Goa
     7.      
Lavni, Tamasha, Koli Dance, Gondha, Gafa etc.
Maharashtra
     8.      
Harnatra Haran or Harion, Kariyala, Raslhanld etc.
Himachal Pradesh
     9.      
Pala Jatra, Sowang, Mangal Ras, Mayurbhanj Chhau etc.
Odisha
    10.                         
Khel, Gopal, Bihu, Canoe, Kirtania Natak etc.
Assam
    11.                         
Swang, Bhangra, Dhaman etc.
Punjab
    12.                         
Bhand Pathar or Bhand lashna, Dumhal etc.
Jammu & Kashmir
    13.                         
Nautanki, Khyal, Rammat, Ihamtara, Gari etc.
Rajasthan
    14.                         
Kavadi Chindu, Bhagwat Mela Natakam, Therukuttu, Karagam etc.
Tamil Nadu
    15.                         
Koya, Burrakatha, Veethi Natakam, Bathukamma etc.
Andhra Pradesh
    16.                         
Bhagat, Sang-Swang etc.
Uttar Pradesh
    17.                         
Swang, Naqqal
Haryana
    18.                         
Bardo Chham
Arunachal Pradesh
    19.                         
Chholiya
Uttarakhand


banner
Join Your Competitor in FB Groups
Join Your Competitor in Telegram Groups
Study Materials and Important Notifications
Latest Govt. Schemes Monthly PDF Download
Newsletters Form

  • Comments
  • Google+
  • Disqus